For Sale

Bodaelog, Trefriw, LL27

£250,000
 • Availability: For Sale
 • Bedrooms: 5
 • Bathrooms: 5
 • Reception Rooms: 5
 • Tenure: Freehold
 • Make Enquiry
 • View Brochure
 • View EPC
 • Add To Shortlist

Property Features

 • Five 1-bedroom self contained flats
 • Situated in the quaint village of Trefriw
 • Serviced by electric heating
 • Flats comprise a bedroom, bathroom, kitchen and lounge
 • Offer by informal tender - closing date 4-7-24

Property Summary

An exceptional development opportunity has arisen to acquire a block of five 1-bedroom self-contained flats located in the charming village of Trefriw.

Mae cyfle datblygu eithriadol wedi codi i gaffael bloc o bum fflat hunangynhwysol 1 ystafell wely ym mhentref dymunol Trefriw.

Full Details

Tenure / Daliadaeth
Freehold / Rhydd-ddaliad

1. The property is For Sale by Informal Tenders with tenders to be returned to Grwp Cynefin before noon on 04/07/2024. Please ask agent for more details.

Mae’r eiddo Ar Werth drwy Tender Anffurfiol gyda tendrau i’w dychwelyd i Grwp Cynefin cyn hanner dydd ar 04/07/2024. Gofynnwyd wrth yr asiant am fwy o fanylion.

2. Potential buyers need to have a local connection i.e. living or working in the area (within the community/town council) for the last 5 years.

Mae angen i ddarpar brynwyr fod â chysylltiad lleol h.y. yn byw neu weithio yn yr ardal (o fewn ardal y cyngor cymuned/tref) am y 5 mlynedd diwethaf.

Council Tax Band / Band Treth y Cyngor
Flats 1-5 - Band A - Average from 01-04-2024 £1,423.91

Fflatiau 1-5 - Band A - Cyfartaledd o 01-04-2024 - £1,423.91

Disgrifiad Eiddo
Mae fflat un ar y llawr gwaelod yn cynnig cynllun cymesur, sy'n cynnwys lolfa fawr gyda ffenestr fae sydd â golygfeydd hyfryd o gefn gwlad a’r dyffryn. Mae cyntedd yn cynnwys cwpwrdd storio cyfleus, sy'n arwain at ystafell wely sengl gryno gyda chwpwrdd dillad wedi'i ffitio. Yn ogystal, mae yna gwpwrdd awyru sy’n cynnwys y tanc dwr, ac mae'r ystafell ymolchi wedi ei deilsio yn rhannol gyda basn golchi dwylo, toiled, a chawod drydan uwchben y bath. Mae'r gegin wedi'i dylunio'n effeithlon gyda lle ar gyfer popty trydan a pheiriant golchi, ynghyd ag unedau wedi'u gosod ar y wal ac ar y llawr.

Yn yr un modd, mae fflat dau ar y llawr gwaelod yn cynnwys ystafell wely o faint da, cegin helaeth, ac ystafell ymolchi wedi'i theilsio'n rhannol gyda chawod drydan, basn golchi dwylo, a thoiled. Mae cwpwrdd awyru gyda thanc dwr, cwpwrdd cotiau ychwanegol, a lolfa fawr gyda ffenestr fae sydd â golygfeydd godidog yn cwblhau'r fflat hon.

Mae fflat tri, sydd wedi'i leoli ar y llawr cyntaf, yn cynnwys lolfa wedi'i haddurno â ffenestr fae, cwpwrdd llieiniau mawr yn cynnwys y tanc dwr, a chegin fodern gyda chyfuniad o unedau wedi'u gosod ar y wal a'r llawr. Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys basn golchi dwylo, toiled, a chawod drydan uwchben y bath, tra bod ystafell storio ychwanegol ac ystafell wely o faint da yn ychwanegu at ei hapêl.

Mae'r pumed fflat, sydd wedi'i leoli ar yr ail lawr, yn cynnwys lolfa fawr, ystafell wely, a chegin gydag unedau modern wedi'u gosod, ynghyd â chwpwrdd storio cyfleus. Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys ciwbicl cawod, basn golchi dwylo, a thoiled, ynghyd â chwpwrdd awyru defnyddiol.

Mae'r ardaloedd cymunedol wedi'u goleuo'n dda ac yn cael eu cynnal a'u cadw'n ddigonol, ac mae ardal lawnt gymunedol yn y blaen wedi'i ffinio gan lwyni aeddfed a leiniau dillad ar gael.

Sylwer nad yw'r eiddo'n addas ar gyfer mynediad i'r anabl, gan mai dim ond trwy ddau risiau sy'n arwain at flaen yr adeilad y gellir cael mynediad iddo. Yn ogystal, nid oes lleoedd parcio ar gael ar y safle, gydag opsiynau parcio ar y stryd yn unig.

Er bod cyflwr cyffredinol y fflatiau'n foddhaol, credwn y gallai pob fflat elwa o raglen adnewyddu fechan i wella ei hapêl ac o bosibl i sicrhau cynhyrchu mwy o rent.

Property Description
The ground floor apartment one offers a well-proportioned layout, comprising a spacious lounge with a bay window offering delightful views of the rural countryside and valley. An entrance hall houses a convenient storage cupboard, leading to a compact single bedroom with a fitted wardrobe. Additionally, there's an airing cupboard housing the water tank, and the bathroom features partial tiling with a hand wash basin, WC, and an electric shower above the bath. The kitchen is efficiently designed with space for an electric cooker and washing appliance, along with wall and base mounted units.

Similarly, ground floor apartment two consists of a generously sized bedroom, an ample kitchen, and a part-tiled bathroom with an electric shower, hand wash basin, and WC. Airing cupboard with a water tank, an additional cloakroom cupboard, and a spacious lounge with a bay window offering stunning views complete this flat.

Apartment three, located on the first floor, features a lounge adorned with a bay window, a large linen cupboard housing the water tank, and a modern fitted kitchen with a combination of wall and base mounted units. The bathroom includes a hand wash basin, WC, and an electric shower above the bath, while an extra storage room and a generously sized bedroom add to its appeal.

The fifth apartment, situated on the second floor, comprises a spacious lounge, bedroom, and kitchen with modern fitted units, along with a convenient storage cupboard. The bathroom features a shower cubicle, hand wash basin, and WC, accompanied by a useful airing cupboard.

The communal areas are well-lit and adequately maintained, with a communal lawned area at the front bordered by mature shrubbery and clothes drying lines available.

Please note, the property is not suitable for disabled access, as it can only be accessed via two stairways leading to the front aspect. Additionally, there is no parking available on-site, with strictly on-street parking options.

While the overall condition of the flats is satisfactory, we believe that each flat could benefit from a minor renovation programme to enhance its appeal and potentially achieve a higher rental yield.

Services / Gwasanaethau
It is believed the property is connected to mains electric, water and sewage services although we recommend you confirm this with your solicitor.

PLEASE NOTE THAT NO APPLIANCES ARE TESTED BY THE SELLING AGENT.

Credir bod yr eiddo wedi'i gysylltu â phrif wasanaethau trydan, dwr a charthffosiaeth er ein bod yn argymell eich bod yn cadarnhau hyn gyda'ch cyfreithiwr.

SYLWCH NAD OES UNRHYW OFFER YN CAEL EU PROFI GAN YR ASIANT GWERTHU.

Similar Properties